hele plein allen onherkenbaar

Schoolraad (OR/MR)

Het doel van de schoolraad is de ouders op een goede manier te betrekken bij wat er in en om de school gebeurt. De schoolraad bestaat uit twee onderdelen:

 

1. Ouderraad (OR)

2. Medezeggenschapsraad (MR)

 

Model schoolraad 

 

De ouderraad bestaat uit alleen ouders. De ouderraad houdt zich ten eerste bezig met de organisatie van activiteiten zoals kerst, sinterklaas, lustrum en sportdagen. Hierbij ondersteunt zij de school. Daarnaast is de ouderraad het aanspreekpunt voor de ouders, wanneer het gaat om vragen en klachten over communicatie van de school met de ouders, lesmethoden en andere schoolzaken. De ouderraad heeft een eigen begroting voor de organisatie van haar activiteiten, die wordt gefinancierd door de jaarlijkse ‘’ouderbijdrage’’. Voorbeeld brief vrijwillige ouderbijdrage.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zowel ouders als leerkrachten en schoolmedewerkers. De medezeggenschapsraad heeft taken die wettelijk zijn vastgelegd en die het beleid van de school aangaan. Ook heeft de medezeggenschapsraad zeggenschap over de begroting en personeelszaken van de school. In veel gevallen is dat advies, soms is instemming noodzakelijk.
De medezeggenschapsraad behartigt tevens de belangen van de medewerkers van de school.Beide onderdelen – zowel OR als MR - vullen elkaar aan en hebben regelmatig afstemming. Er zijn ongeveer 8 vergaderingen per jaar van zowel OR als MR, die altijd op dezelfde avond worden georganiseerd.

 

 Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag.

 

 Jaarverslag